องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565

 10 ส.ค. 2565 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี 2565
3 ส.ค. 2565 หนังสือนัดประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสามัญที่ 3 ตนี้งที่ 1-2565
3 ส.ค. 2565 หนังสือ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าฟังการประชุมสภา อบต.ห้วยไร่ สมัยสมัญที่ 3 ครั้งที่ 1-2565
2 ส.ค. 2565 หนังสือ ขอส่ง (ร่าง) ข้อบัญญัติ อบต.ห้วยไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
22 ก.ค. 2565 หนังสือเรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565
14 ก.พ. 2565 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรื...
14 ก.พ. 2565 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)...
7 ธ.ค. 2564 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเส...
18 พ.ย. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปร...
23 ก.ย. 2564 ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเ...
 
ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา
ยาเสพติด รู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556