องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กิจกรรมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (Big Cleaning Day) อบต.ห้วยไร่
  โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสาย ทล.201-บ้านห้วยไร่

 22 ก.พ. 2562 โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข
8 ก.พ. 2562 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
5 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
1 ก.พ. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
17 ม.ค. 2562 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ
12 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกส...
20 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ด้วยวิธีประกวด...
2 ก.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
28 มิ.ย. 2561 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)
25 มิ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางห...
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556