องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  โครงการพัฒนาตลาดต้องชม ตลาดชุมชนตำบลห้วยไร่
  กิจกรรมทำแนวกันไฟป่า โรงเรียนดงเย็นมิตรภาพ ที่ 167
  กิจกรรมบ้านสวย เมืองสุข บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไร่

 13 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแลัเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
13 ธ.ค. 2562 ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป้นพนักงานจ้าง
13 พ.ย. 2562 การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
2 ต.ค. 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบปร...
9 ต.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...
31 ก.ค. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...
30 เม.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ป...
12 มี.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกส...
20 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า ด้วยวิธีประกวด...
 
โครงการบ้านสวยเมืองสุข หมู่บ้านโคกไม้งาม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556