องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

หัวหน้าส่วนราชการ


นางลักษณา  หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

นายเจริญ ภานุมาตย์ นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ
นายสุเมธ คลังชำนาญ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     

นายไกรทอง  ตวนชัยภูมิ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม