องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


  โครงการ 1 อปท. 1ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563[วันที่ 29 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 33]
 
  โครงการ กำจักผักตบชวาและวัชพืชอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563[วันที่ 14 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 53]
 
  โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ [วันที่ 3 ก.ย. 2563][ผู้อ่าน 63]
 
  โครงการส่งเสริมอบรมการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2563[วันที่ 28 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 69]
 
  โครงการฝึกอบรม​หมู่บ้านเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า[วันที่ 19 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 66]
 
  โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น[วันที่ 4 ส.ค. 2563][ผู้อ่าน 47]
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563[วันที่ 22 ก.ค. 2563][ผู้อ่าน 103]
 
  กิจกรรม "ปลูกไผ่มงคลล้านต้นหน้าฝนปีนี้"[วันที่ 6 พ.ค. 2563][ผู้อ่าน 170]
 
  กิจกรรม Big cleaning day ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7[วันที่ 25 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 5]
 
  อบต.ห้วยไร่ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19[วันที่ 18 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 132]
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )[วันที่ 16 มี.ค. 2563][ผู้อ่าน 7]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในองค์กรและผู้นำชุมชน[วันที่ 18 ก.พ. 2563][ผู้อ่าน 9]