องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 


  โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565[วันที่ 30 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 28 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 59]
 
  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565[วันที่ 28 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๕[วันที่ 27 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565[วันที่ 26 มิ.ย. 2565][ผู้อ่าน 17]
 
  กิจกรรมการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2565[วันที่ 27 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 71]
 
  กิจกรรมมอบเมล็ดพันธ์ุผักและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัว[วันที่ 27 พ.ค. 2565][ผู้อ่าน 74]
 
  โครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๕[วันที่ 20 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมโครงการเสริมสร้างอุดมการความรักชาติ[วันที่ 20 เม.ย. 2565][ผู้อ่าน 11]
 
  กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ [วันที่ 30 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 136]
 
  งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565[วันที่ 18 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 235]
 
  กิจกรรรม อบต.น่าอยู่ ด้วยกิจกรรม 5 ส[วันที่ 11 มี.ค. 2565][ผู้อ่าน 11]