องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 155 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 พ.ค. 2563    ประโยชน์และโทษของ พืชกระท่อม 12
  21 เม.ย. 2563    ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 28
  15 เม.ย. 2563    ประกาศผลการคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถกู้ชีกุ้ภัย) 30
  13 เม.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย) 29
  23 มี.ค. 2563    รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ 48
  2 มี.ค. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 46
  28 ก.พ. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 49
  28 ก.พ. 2563    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ 45
  13 ธ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแลัเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 111
  13 ธ.ค. 2562    ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 71
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป้นพนักงานจ้าง 74
  13 พ.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 146
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 531
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 105
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 103
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 78
  26 ก.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 97
  11 ก.ย. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 106
  11 ก.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 110
  10 ก.ย. 2562    โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 107


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]