องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  13 ธ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาแลัเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 14
  13 ธ.ค. 2562    ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 1
  2 ธ.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป้นพนักงานจ้าง 12
  13 พ.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 58
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 40
  2 ต.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 34
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 40
  1 ต.ค. 2562    ประกาศสรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 27
  26 ก.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 37
  11 ก.ย. 2562    ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 36
  11 ก.ย. 2562    ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 39
  10 ก.ย. 2562    โครงการอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี การให้ความรู้ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540และการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 34
  16 ส.ค. 2562    โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลห้วยไร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 31
  7 ส.ค. 2562    การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ 88
  2 ก.ค. 2562    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้าง 31
  27 มิ.ย. 2562    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 26
  26 มิ.ย. 2562    โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37
  17 มิ.ย. 2562    ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2562 32
  10 มิ.ย. 2562    การรับสมัครบุคคลเื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ห้วยไร่ ประจำปี 2562 81
  22 ก.พ. 2562    โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข 36


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ]