องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕60 ข้อ 3 โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ข้อ 6 (1) (2) และ(3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 3 ดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                     (๑)  มีสัญชาติไทย

                     (๒)  มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

                                          (๓)  มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ      ผู้สูงอายุต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (เป็นผู้มีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2566                นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2566  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2506  ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคมของปีนั้น) รวมถึงผู้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่

                     (๔)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 หรือ ผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

๒.  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕64 และ เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2565     ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (เดือนธันวาคม 2564  งดรับลงทะเบียน) พร้อมหลักฐานการขอลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

                     (๑) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

                     (๒) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)

                     (๓) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง)

          ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน พร้อมแนบสำเนาหลักฐาน ตามข้อ  (๑) (๒) (๓) และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่