องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

                   (1)  มีสัญชาติไทย

                   (2)  มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

                                         (3)  จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2504  (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคมของปีนั้น) รวมถึงผู้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่

                                         (4)  ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น  ผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ระหว่างเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 และ เดือนมกราคม - กันยายน 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่