องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะดำเนินการรับลงทะเบียนคนพิการที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕65  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 3 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

คนพิการซึ่งจะมีสิทธิที่จะได้รับเบี้ยความพิการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการกำหนด ดังนี้

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) มีบัตรประจำตัวคนพิการ

(๓) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ตามทะเบียนบ้าน

(๔) ไม่เป็นบุคคลอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐตามบัญชีรายชื่อที่ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศกำหนด

๒.  การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 3 กำหนดให้คนพิการที่ได้จดทะเบียนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 1 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนาที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้

     (๑) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ              (ฉบับจริง)

     (๒) บัตรประจำตัวประชาชนคนพิการ (ฉบับจริง)

     (3) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)

     (4) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง)

                     ในกรณีคนพิการซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 1 (1) (2) (3) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 1 (4) เป็นผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำ ทัณฑสถาน หรือสถานที่คุมขังของกรมราชทัณฑ์ หรือเป็นผู้ซึ่งถูกควบคุมอยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการต่อผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถาน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน หรือผู้บริหารที่เรียกชื่ออย่างอื่น แล้วแต่กรณี เพื่อนำส่งเป็นหนังสือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของคนพิการตามกฎหมาย

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว

สำหรับคนพิการกรณีอื่นนอกจากบุคคลตามวรรคสอง ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตัวเองให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคำขอแทนโดยให้ผู้เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการแต่ต้องนำหลักฐานของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่