องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564

    รายละเอียดข่าว

  ด้วยจังหวัดชัยภูมิแจ้งว่านายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 วันที่ 11 กันยายน 2561 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 22 ตุลาคม 2562 ให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและเร่งรัดการดำเนินการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้แต่ละกระทรวงส่งเนื้อหาข้อมูลการดำเนินนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อทำความเข้าใจและนำไปถ่ายทอดหรือเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง

             เพื่อให้การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงขอแจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ตามเอกสารที่แนบมานี้    เอกสารประกอบ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่