องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะดำเนินการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์        จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 และแนวทางตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว5752 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 โดยผู้สูงอายุต้องมีคุณสมบัติและดำเนินการดังนี้

          1.   คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

    ผู้มีคุณสมบัติได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม       ดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

                (3) จะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นับจนถึงวันที่       1 กันยายน 2565 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505 (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่และเดือนเกิดให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม  ของปีนั้น) รวมถึง   ผู้ย้ายภูมิลำเนา เข้ามาใหม่

                (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ       รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ   หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้น ผู้พิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2553 และผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์    เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

2. การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

          ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปี      งบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563   และ เดือนมกราคม ถึง เดือนกันยายน 2564 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (เดือนธันวาคม 2563  งดรับลงทะเบียน) พร้อมหลักฐานการขอลงทะเบียน ดังต่อไปนี้

 

(1) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)

(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง)

        ในกรณีมีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผู้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน พร้อมแนบสำเนา  หลักฐาน  ตามข้อ (1) (2) (3) โดยต้องลงลายมือรับรองความถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ  และ บัตรประจำตัวประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ   (รายละเอียดคลิก)    เอกสารประกอบ ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่