องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จะดำเนินการรับลงทะเบียนคนพิการที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

                   คนพิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

                   (1)  มีสัญชาติไทย

                   (2)  มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

                   (3)  มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                   (4)  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

ผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศที่แนบมาด้วยนี้    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่