องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนคนพิการ ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ

คนพิการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

(3) มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ

2. การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ

   คนพิการที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น สามารถยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ด้วยตนเอง       ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับจริง)

(2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ฉบับจริง)

(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ฉบับจริง)

   ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นคำขอแทน โดยแสดงหลักฐาน การเป็น   ผู้แทนดังกล่าว ทั้งนี้สำหรับคนพิการกรณีอื่น ซึ่งไม่อาจยื่นคำขอได้ด้วยตนเองให้ผู้ดูแล คนพิการยื่นคำขอแทน โดยให้ผู้เชื่อถือได้รับรองสถานะของคนพิการ แต่ต้องนำหลักฐานของ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย โดยใช้หลักฐานตามข้อ (1) (2) (3) และบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นแทน หรือ ผู้ดูแล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (รายละเอียดคลิก)    เอกสารประกอบ ประกาศการรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่