องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

กองคลัง

 
นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
นางสาววิมล แหล่งหล้า นายอานนท์ เกตุพิบูลย์ นางสาวลัดดา    ต่อชีวัน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
พนักงานจ้าง
     
นายยุทธศักดิ์ ใจแก้ว นายสุรเดช ทินหนองแวง นางนารี    รอญยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้