องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

 
นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
นางสาววิมล แหล่งหล้า นายอานนท์ เกตุพิบูลย์ นางสาวธาริกา ฉลองภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

 
 
นายสุรเดช ทินหนองแวง
 
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
พนักงานจ้าง
 
นายชนาธิป ขนชัยภูมิ
นางสาวนารี พริ้งชัยภูมิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้