องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

กองคลัง

 
นางสาวณิชนิภา  ไต้สันเทียะ 
ผู้อำนวยการกองคลัง

   
นางสาววิมล แหล่งหล้า นายอานนท์ เกตุพิบูลย์ นางธาริกา ฉลองภูมิ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน

 
 
นายสุรเดช ทินหนองแวง
 
เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน
 
พนักงานจ้าง
 
นายยุทธศักดิ์ ใจแก้ว นางนารี  รอญยุทธ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้