องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

สภาพทางสังคม

       ๒.๓  สภาพทางสังคม
๒.๓.๑ การศึกษา


           
๒.๓.๒ ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
๑. บุญบั้งไฟ
๒. แห่เทียนเข้าพรรษา
๓. ประเพณีสงกรานต์
    ๒.๓.๓สถาบัน และองค์กรทางศาสนา


     
๒.๓.๔การสาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                       จำนวน             แห่ง
-  อัตราการมี และการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ ๑๐๐       จำนวน    ,๘๕๑ แห่ง
-  อาสาสมัครสาธารณสุข                                           จำนวน     ๑๒๕    คน
-  หอกระจายข่าว                                                      จำนวน       ๑๔    แห่ง
-  วิทยุไร้สาย                                                            จำนวน       -       จุด
๒.๓.๕ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
-  มีป้อมยามตำรวจ   ประจำอยู่หมู่ที่ ๑๓บ้านซับผักกูด หลวงหมายเลข ๒๐๑ จำนวน       แห่ง