วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๒ สายบ้านประชาแสนสุข - บ้านโสกหาด หมู่ที่ ๑๑ ตำบลห้วยไร่ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโรคโคโรน่า (COVID-19) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กล็กบ้านห้วยยาง เดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายลำห้วยยาง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายลำห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาพาหนะสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงาน รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง