วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2565
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมตรวจเช็ค สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน สิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างจ้างเหมาพาหนะสำหรับเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กร และประสิทธิภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (OD) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กรกฏาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕-เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง