วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน 5 โรงเรียน เดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอารหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน พฤศจิกายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2561 ถึง เดือน พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายถนนการเกษตร-อ่างเก็บน้ำซับม่วงไข่ หมู่ 9 บ้านซับม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านโคกสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายแยกโปร่งไส้ไก่-วัดป่าภูหิน หมู่ 6 บ้านโคกไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กบ้านห้วยยาง เดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง