วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๑ โรงเรียน เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๘๖๒๒ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้ออาหารว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจ/จุดบริการหลักและประชาชน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง