วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสง่า ถึง บ้านโคกมน หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง บ้านซับผักกูด หมู่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง