วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา ฯ อบต.ห้วยไร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง