วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อนการเกษตร ภายในตำบลห้วยไร่ (จำนวน ๓ สายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง