องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

๑.สภาพทั่วไป
๑.๑  ลักษณะที่ตั้ง
         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข ๒๐๕๔ เป็นระยะทาง ๑๑ กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๔  หมู่บ้าน 
๑.๒  เนื้อที่
         ตำบลห้วยไร่ มีเนื้อที่ประมาณ  ๑๑๗  ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ ๗๓,๑๒๕ไร่
๑.๓  อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ                                 ติดกับตำบลช่องสามหมอ
ทิศใต้                                      ติดกับตำบลนาเสียว
ทิศตะวันออก                        ติดกับตำบลบ้านโสก และตำบลโคกมั่งงอย
ทิศตะวันตก                           ติดเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ
๑.๔  ลักษณะภูมิประเทศ
          
พื้นที่ส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและลาดต่ำลงเรื่อยๆ ทางด้านตะวันออก และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน คือ ลำห้วยยาง  ลำห้วยไร่ เป็นต้น
๑.๕  แหล่งน้ำธรรมชาติ
          
แบ่งเป็น ๒ประเภท
-
แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน
          ตำบลห้วยไร่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยยางลำห้วยไร่ ซึ่งไหลผ่านพื้นที่บางส่วนของตำบล  เป็นแหล่งน้ำสำรองใช้ในหน้าแล้ง
-แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
          ตำบลห้วยไร่มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นคือ อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ   ซึ่งเอื้อประโยชน์ทางการเกษตรกรรม   การอุปโภคและบริโภคของประชาชนในตำบล
๑.๖  ลักษณะการปกครอง
ตำบลห้วยไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น  ๑๔หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่ที่  ๑ บ้านห้วยไร่                   ผู้ใหญ่บ้าน         นายคาน        วงษ์อามาตร
หมู่ที่  ๒ บ้านหนองไฮ               ผู้ใหญ่บ้าน         นายทองคูณ    ญาติปลื้ม
หมู่ที่  ๓ บ้านโคกสง่า                ผู้ใหญ่บ้าน         นายวีระ         ครองศรี

หมู่ที่  ๔บ้านหลุบเพ็ก           ผู้ใหญ่บ้าน              นายอุได         ต่อชีพ
หมู่ที่  ๕ บ้านโสกมูลนาค     ผู้ใหญ่บ้าน                     นายวินัย       งามประเสริฐ
หมู่ที่  ๖ บ้านโคกไม้งาม       ผู้ใหญ่บ้าน                     นายสุพรรณ   สำราญทิพย์
หมู่ที่  ๗ บ้านห้วยยาง            ผู้ใหญ่บ้าน                     นายอรุณ       อาพาส
หมู่ที่  ๘ บ้านดงเย็น              กำนันตำบลห้วยไร่    นายสมาน      บุญโนนแต้
หมู่ที่  ๙ บ้านซับม่วงไข่        ผู้ใหญ่บ้าน                     นายชาติชาย  ประทุมตรี                                                                                                                        
หมู่ที่  ๑๐ บ้านซับทอง          ผู้ใหญ่บ้าน                     นายอภิวัฒน์   แกมจินดา
หมู่ที่  ๑๑ บ้านประชาแสนสุข  ผู้ใหญ่บ้าน                 นายสายัณห์   หงส์วิเศษ
หมู่ที่  ๑๒  บ้านห้วยยาง        ผู้ใหญ่บ้าน                     นายนิกร         คำภีระ
หมู่ที่  ๑๓  บ้านซับผักกูด      ผู้ใหญ่บ้าน                     นางศิริกานดา    เลิศอาวุธ
หมู่ที่  ๑๔  บ้านซับสมบูรณ์  ผู้ใหญ่บ้าน                     นายเซียม         อุบาลี     

๑.๗  จำนวนประชากร  ตำบลห้วยไร่ มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  ,๘๕๑ ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรของตำบลห้วยไร่รวม ๕,๕๖๑  คน โดย แบ่งเป็นเพศชาย  ,๗๗๗  คน  และเป็นเพศหญิง  ,๗๘๔  คน