องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556

สมาชิกสภา อบต.

 

นายบุญกอง ญาติพร้อม

ประธานสภา

 

 

นายนรากร  แน่นอุดร นางลักษณา  หิรัญวรรณ
รองประธานสภา เลขานุการสภา
       
นายโฮม  พรมดา นายชาติชาย  จันทรแปลง
นางรัชนี  ผดุงโชค
นายสมชาย  ศรีชัยภูมิ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
       
นายสังคม  กองเกิด
นายบุญกอง  ญาติพร้อม นางอำคา  ฐานหมั่น
นางพรรณพิไล  ปลูกชาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
       
นายสมิตร  ทวีเงิน นายวันทอง  งามประเสริฐ
นายสวรรค์  ต่อโชติ นางอุมาพร  อันไข่หน้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
     
นายนรากร  แน่นอุดร นายวันดี  เกตุนอก
นายวาท  หมู่โยธา
นางเทา  หมู่โยธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
     
นายวิชาญ  ต่อชีพ
นายวิรัตน์  แม่นชัยภูมิ
นางสาววิริญดา  ทวีเงิน
นางนริสรา  โพทะมาตย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
     
นายวัฒนา  แก้วคุณ
นายพงศธร  อิงชัยภูมิ
นายสมจิตร  หงษ์วิไล
นายวิไล  แก้วหนองแดง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
       
นายรชตะ  วณิชาชีวะ
นายสุใบ  คำบาง
นายสมคิด  มนต์ชัยภูมิ นายสุดใจ  ชำนาญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14