องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่


โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

.................................................................

1. หลักการและเหตุผล

                   สาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว และเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล คือไฟป่าซึ่งให้เกิดการสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศป่าไม้ โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็ก ๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโตเป็นไม้ใหญ่ ส่วนต้นไม้ใหญ่ก็จะหยุดการเจริญเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลง สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์จะเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่โล่ง ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย นอกจากการเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้งตามมาอีกด้วย อีกทั้งไฟป่ายังเป็นสาเหตุหลักของการทำลายแหล่งเก็บกักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดปรากฎการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ทำให้เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming ) ดังนั้นไฟป่าจึงเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา เพื่อลดผลกระทบต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามมา

                   ด้วยสาเหตุดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ มีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และในปัจจุบันงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่   ป่าสงวนแห่งชาติเป็นภารกิจหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอน ผลสำเร็จของงานควบคุมไฟป่าในท้องถิ่นจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของชุมชน เริ่มตั้งแต่การป้องกันมิให้เกิดไฟป่าขึ้น ด้วยการการวางแผนป้องกันที่ต้นเหตุของปัญหาก็จะทำให้ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นได้รับการแก้ไขไม่ให้เกิดขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม ประกอบกับจังหวัดชัยภูมิในช่วงเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกๆปี ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคุลมประเทศไทยตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง ทำให้เกิดอากาศแห้งมีลมกรรโชกแรงเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะมีการลุกลามไปอย่างรวดเร็วสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จึงได้จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ขึ้น

2. วัตถุประสงค์โครงการ

                                ๒.๑ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาความรุนแรงของไฟป่า และหมอกควันบริเวณพื้นที่เทือกเขาภูแลคาในพื้นที่ตำบลห้วยไร่

                    ๒.๒ เพื่อสร้างแนวกันไฟลดความสูญเสียของทรัพยากรป่าไม้  และสัตว์ป่ารวมถึงชีวิต  ทรัพย์สินสิ่งก่อสร้างของประชาชน  และของทางราชการ

                    ๒.๓ เพื่อสร้างแนวร่วมในการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   ๒.๔ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามนโยบาลรัฐบาล

3. เป้าหมาย

๑. สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม

๒. สามารถควบคุมไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นที่ของไฟป่าและหมอกควัน

 

/๓. ช่วยลดผลกระทบ...

 

 

 

-๒-

 

๓. ช่วยลดผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้ง

๔. ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน จำนวน  ๓๐ คน ที่จะช่วยเหลือในการป้องกันไฟป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

๕. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป้องกันไฟป่าและหมอกควันไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่                                        

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

                    ระหว่างวันที่   ๒๑   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ -   ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยแบ่งห้วงระยะการปฏิบัติงานตามโครงการดังนี้

๑. การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR)

    ตั้งแต่ วันที่  ๒๑   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (เปิดกิจกรรม Chick Off รณรงค์

    ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน)

๒. ภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management)

    ตั้งแต่ วันที่  ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่  ๓๐  เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒

5. สถานที่ดำเนินการโครงการ

                    บริเวณเขาภูแลนคาด้านทิศใต้ และสภาพพื้นที่ปกติบริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติตาดโตนกับพื้นที่การเกษตรของราษฎรในเขตตำบลห้วยไร่

6. หน่วยงานรับผิดชอบ

                    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

7. งบประมาณดำเนินงาน

                    ๗.๑ ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงานค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ตั้งไว้  ๑๐,๐๐๐  บาท  (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามเอกสารแนบท้ายนี้)                               

8. วิธีการดำเนินงาน

                   8.1  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จัดทำโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

                   8.2   รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)เข้าร่วมโครงการเป็นชุดเฉพาะกิจป้องกันและดับไฟป่า

                   8.๓  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ป้องกันไฟป่าและไฟป่าตำบลห้วยไร่  และมอบหมายภารกิจในการดำเนินการ

                   8.๔  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ดำเนินการจัดโครงการฯ

                   /๘.๕ สรุปผลการดำเนินงาน...

 

 

-๓-

                   ๘.๕ ดำเนินการจัดสถานที่จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   ๘.๖ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

๘.๗ สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

            ๙. ขั้นตอนการดำเนินการ                            

                   ๙.๑ จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตำบลห้วยไร่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์

                    ๙.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าดูแลรักษาป่า และขอความร่วมมือในการควบคุมพื้นที่เผาป่าเผาไร่ โดยกำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครในการป้องกันไฟป่าตำบลห้วยไร่   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่และผู้นำท้องถิ่นโดยเน้นการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน(Chcik Off) โดยการจัดทำแนวกันไฟร่วมกัน

                    ๙.๓ สั่งการชุดเฉพาะกิจป้องกันและดับไฟป่าออกปฏิบัติงานเชิงรุก(เผชิญเหตุ) พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ทราบทุกครั้งเมื่อเกิดเหตุ

                    ๙.๔ ในกรณีที่ตรวจพบการกระทำผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่  และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันทีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

                   ๙.๕ ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พ.ศ.๒๕๕๘ แผนปฏิบัติงานการป้องกันไฟป่าและหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยอาศัยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นปฏิบัติการใดๆ ที่กระทำเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นตามมาตร ๒๑ โดยยึดหลักการจัดการสาธารณภัย(Disaster Management) ตามแผนป้องกันและบรรเทาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศไทยที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับ “การจัดการความเสี่ยงสาธารณภัย” (Disaster Risk Management : DRM) ประกอบด้วย การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Reduction : DRR) ควบคู่กับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) รวมถึงการฟื้นฟู (Recovery) ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้ให้ความสำคัญกับป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัย และหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบและครบวงจร ดังนี้

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(Disaster Risk Reduction : DRR)

ภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Management)

การฟื้นฟู (Recovery)

๑.ทำแนวกันไฟป่าในจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะมีการลุกลามเข้าใกล้พื้นที่การเกษตร ที่พักสงฆ์ สถานที่ราชการ

๒.จัดทำป้าย/หนังสือประสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดการจุดไฟใกล้กับแนวเขตอุทยานตาดโตนหรือริมทางหลวง ๒๐๑ ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่ง่ายต่อการลุกลามของไฟ

๓.ประชาสัมพันธ์ข้อกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับ

จัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จำนวน ๓๐ คน จัดชุดปฏิบัติงานจำนวน ๓ ชุดๆ ล่ะ ๑๐ คน ในการดับไฟป่าในภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ อบต.ห้วยไร่ (ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ของ ศูนย์ อบต.ห้วยไร่ โดยมีนายก อบต.ห้วยไร่เป็นผู้อำนวยการศูนย์) และทำงานแบบบูรณาการร่วมกับ

๑.ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพิ่มเติมบริเวณแนวเขตป่าภูแลน ป่าชุมชน

๒. ส่งเสริมให้มีการปลูกหรือเพราะกล้าผักหวานป่า หรือไว้กินเองหรือจำหน่ายในอนาคตในพื้นที่ของราษฎรเองเพื่อลดการเก็บจากป่ามากจนเกิดไป

-๔-

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย

(Disaster Risk Reduction : DRR)

ภาวะฉุกเฉิน

(Emergency Management)

การฟื้นฟู (Recovery)

ทรัพยากรป่าไม้ผ่านผู้นำหมู่บ้าน

๔.จัดให้มีการฝึกอบรมเด็กเยาวชนในพื้นที่ สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลห้วยไร่

๕.จัดให้มีชุดประชาสัมพันธ์การงดเผาป่าและเพื่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ที่อบต.ห้วยไร่ กำหนดขึ้น

สถานีควบคุมไฟป่าตาดโตน-ภูแลนคา และประชาชนในพื้นที่

 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                    สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้น หรือถ้าเกิดไฟป่าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม ได้โดยที่ไม่ให้มีการลุกลามขยายพื้นที่ของไฟป่าและหมอกควัน ช่วยลดผลกระทบต่อการทำลายป่าให้เหลือลดน้อยลงแล้วยังลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ และภัยแล้ง พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีของอาสาสมัคร ที่จะช่วยเหลือในการป้องกันไฟป่าการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆได้    เอกสารประกอบ โครงการ ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ อบต.ห้วยไร่