องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี ๒๕๖๕


๑.  หลักการและเหตุผล

               ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๕๓  ให้ความเห็นชอบกำหนดให้ ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade  of  Action for Road Safety) และมีมติเห็นชอบให้ปี พ.ศ. ๒๔๔๕ – ๒๕๕๗ เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์     โดยกำหนดเป้าหมายให้สามารถเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัย และที่ประชุมมีมติดำเนินโครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชัยภูมิ  โดยมีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ  ในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชัยภูมิเป็นเจ้าภาพหลัก จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อใช้แนวทางแผนปฏิบัติการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ 

              ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน สถานศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ประจำปี  ๒๕๖๕  ขึ้น

๒.  วัตถุประสงค์

        ๒.๑  เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์

        ๒.๒  เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยไปสู่การปฏิบัติอย่างรูปธรรม

        ๒.๓  เพื่อเป็นแนวทางการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังวัดชัยภูมิ

        ๒.๔  รณรงค์สวมหมวกนิรภัย  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์ ในสถานที่ราชการ  โรงเรียน สถานศึกษาในพื้นที่ตำบลห้วยไร่

๓.  เป้าหมาย

        ๓.๑  ประชาชนทั่วไป  และผู้ปกครองนักเรียน  ที่ใช้ยานพาหนะรถจักยานยนต์ในการเดินทางทั้งผู้ขับขี่  และผู้โดยสารนั่งซ้อนท้ายสวมหมวกนิรภัย

        ๓.๒  สามารถเพิ่มอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้

2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-26
2022-05-27
2022-05-27
2022-04-20
2022-04-20
2022-03-30