องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


วันที่ 18 -20 สิงหาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หลักสูตรการทำน้ำยาซักผ้าไว้ใช้ในครัวเรือน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้ที่มีฐานะยากจน เปราะบาง และผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปใช้ในการดำเนินชีวิตและลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เข้าร่วมโครงการ

2022-06-30
2022-06-28
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-26
2022-05-27
2022-05-27
2022-04-20
2022-04-20
2022-03-30