องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการอบรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่จัดการฝึกอบรม
โครงการ
ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ  ประจำปี ๒๕๖๒

เพื่อปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักภักดีการปกป้องและเทิดทูน
สถาบันสำคัญของชาติ เพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ รู้รักสามัคคี 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
จัดโดยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

 

2020-07-22
2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01