องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖๒


โครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

...................................................

๑.หลักการและเหตุผล

                   รายงานขององค์การอนามัยโลกระบุว่า ในทุก ๆ ปี มีเด็ก(เด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) ทั่วโลกเสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 100,000 คน เป็นอันดับ 3 รองจากโรคเยื้อหุ้มสมองอักเสบและเอดส์ สำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยพบว่า การจมน้ำเป็นสาเหตุอันดับ 1 ของเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมีจำนวนการเสียชีวิตสูงมากกว่าโรคติดต่อ นำโดยแมลงและไข้เลือดออกถึง 15 เท่าตัวข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าทุก 8 ชั่วโมง จะมีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 1 คน โดยเฉลี่ยทุกเดือนประเทศไทยมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากว่า 90 คน โดยในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2551 – พ.ศ.2560) ได้สูญเสียเด็กไปแล้วถึง 10,923 คน ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ทั้งสิ้น 203,060 คน และระหว่างปี พ.ศ.2558 – 2560 พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิต รวม 17 คน และในปี พ.ศ. 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต 4 คน

                   ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 2419 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินมาตรการการจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กให้ปลอดภัย การเฝ้าระวังดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็ก การสอนเด็กให้รู้จักแหล่งเสี่ยง โดยเน้นการสอน อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม และมาตรการช่วยเหลือผู้จมน้ำตามหลัก ตะโกน โยน ยืน ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจ หน้าที่ ตามกฎหมายกำหนดในการักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การส่งเสริมพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

                   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ พิจารณาเห็นว่าการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กมีสาเหตุมาจากการไหว้น้ำไม่เป็น หรือไหว้น้ำเป็น แต่เมื่อประสบเหตุแล้วเข้าช่วยเหลือผู้จมน้ำโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิธีการทำให้จมน้ำไปด้วยกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จึงจัดทำโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ประจำปี ๒๕๖2 ขึ้น

2.วัตถุประสงค์
          2.1 เพื่อสร้างมาตรการป้องกันการจมน้ำในเด็กโต(อายุ 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี) คือการลอยตัว ชูชีพ

           ช่วยเหลือปฐมพยาบาล สอนให้เด็กรู้วิธีเอาตัวรอดในน้ำเมื่อตกน้ำ

2.2 เพื่อให้เด็กรู้จักวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง โดยการตะโกน  โยน  ยื่น

          2.3 เพื่อลดอัตราการสูญเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการจมน้ำของเด็ก

          ๒.๔ เพื่อบุคลากรในโรงเรียนทำหน้าที่วิทยากรครู ก. ในการรณรงค์ป้องกันแลแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ

3.เป้าหมาย

เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน ๑๑๘  คน

2020-07-22
2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01