องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี ๒๕๖๒


โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่  อำเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ

๑. หลักการและเหตุผล

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้     วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อเหลืองในวัน ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรีต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Committed to solve narcotics prolem with strong determination” ๒๖ Jone, International Day aginst Drug Abuse and illicit Trafficking  โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และให้ทุกส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัด อำเภอ ตำบล และ หมู่บ้าน โดยบูรณาการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร มุ่งเน้นดำเนินการตาม ๓ มาตรการหลัก คือ ๑. มาตรการด้านการป้องกัน ๒. มาตรการด้านการปราบปราม ๓. มาตรการด้านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมถึงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน  และพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรากฏในด้านการส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินที่มีธรรมา ภิบาลและการป้องกันปราบปราม  การทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)           ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ 6 ด้าน เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเด็กเยาวชน และรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่โดยได้บูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ เช่น โรงเรียนในเขตตำบลห้วยไร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไร่ สถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ จัดทำโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น  ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมและร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีเหลืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี) ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ“มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก “Committed to solve narcotics prolem with strong determination” ๒๖ Jone, International Day aginst Drug Abuse and illicit Trafficking และรณรงค์ป้องกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

/๒. วัตถุประสงค์...

-๒-

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ในเขตชุมชนที่รับผิดชอบโดยอาศัยการมีส่วน

     ร่วมของประชาชน

๒.๒ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่ เยาวชน ประชาชนให้ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยา 

      เสพติด และมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง

๒.๓ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ๒.๔ เพื่อสร้างกระแสต่อต้านการ 

     ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๔ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และวาระแห่งชาติด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา

     เสพติด

๒.๕ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เยาวชนในเขต

    พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านคุณธรรมจริยธรรม 

    ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๒.๖ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เยาวชนในเขต

     พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ส่งเสริมการยึดถือให้ปฏิบัติตนอันที่จะมุ่งปฏิบัติ

     หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสร้างความเชื่อถือศรัทธาให้แก่ผู้รับบริการ

๒.๗ เพื่อให้ข้าราชการ และลูกจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เยาวชนในเขต

     พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น

๓. กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล, สมาชิก อบต., คณะครูและนักเรียน, ผู้นำชุมชนและประชาชน ทั้ง ๑๔ หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

2020-05-06
2020-03-18
2019-12-27
2019-12-12
2019-12-04
2019-11-06
2019-10-17
2019-10-01
2019-10-01
2019-09-25