องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

การบริการขั้นพื้นฐาน

๒.๔ การบริการพื้นฐาน

๒.๔.๑การคมนาคม
- ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๑  เป็นถนนหลักตักผ่านตำบลห้วยไร่ เชื่อมจังหวัดชัยภูมิ-จังหวัด ขอนแก่น
-  ทางหลวงหมายเลข  ๒๐๕๔  เป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลห้วยไร่-ตำบลช่องสามหมอ และเชื่อมอำเภอคอนสวรรค์
-ถนนสาย ชย ๓๐๕๘เป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลห้วยไร่ ตำบลโคกมั่งงอย และเชื่อมอำเภอ คอนสวรรค์
-ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต  และลูกรัง
๒.๔.๒การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน
๒.๔.๓การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
๒.๔.๔แหล่งน้ำธรรมชาติ
- มีห้วย หนอง คลองบึง

๒.๔.๕แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
-  ฝายกักเก็บน้ำ     แห่ง  ,  บ่อกักเก็บน้ำ     แห่ง

๑. ฝายกักหมาก                                   หมู่ ๑                       พื้นที่  ๑๕
๒. ฝายกักเก็บน้ำกกเม็ก                           หมู่ ๑๐                      พื้นที่   -
๓. ฝายกักเก็บน้ำซับม่วงไข่                  หมู่                        พื้นที่-
๔. ฝายกักเก็บน้ำนิวซีแลนด์                 หมู่                       พื้นที่   -
๕. ฝายกักเก็บน้ำโสกบักตู้                    หมู่                       พื้นที่   -
๖. ฝายกักเก็บน้ำหนองซ่อ                    หมู่ ๓                      พื้นที่   -
๗. บ่อกักเก็บน้ำ ร.ร.หนองไฮ-โคกสง่า  หมู่ ๒                      พื้นที่   -
๘. บ่อกักเก็บน้ำ วัดบ้านโสกมูลนาค      หมู่ ๕                     พื้นที่  -
๙.บ่อกักเก็บน้ำ ร.ร.บ้านโสกมูลนาค      หมู่ ๕                     พื้นที่  -
๑๐. ฝายกักเก็บน้ำซับผักกูด                                  หมู่  ๑๓  พื้นที่  -
๑๑.บ่อกักเก็บน้ำ ร.ร.บ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่   หมู่       พื้นที่  -
๑๒. บ่อกักเก็บน้ำ ร.ร.บ้านห้วยไร่วิทยานุกูล    หมู่        พื้นที่   -
-  บ่อน้ำตื้น    แห่ง                                       หมู่ที่ ๑   พื้นที่  -