องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

สภาพทั่วไป

1. ลักษณะที่ตั้ง

         องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอคอนสวรรค์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ หมายเลข 2054 เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน

๒. เนื้อที่

         ตำบลห้วยไร่ มีเนื้อที่ประมาณ 96.5 ตารางกิโลเมตร แบ่งเป็นเนื้อที่ทำการเกษตรกรรมประมาณ 60,312.5 ไร่

3. อาณาเขตติดต่อ

       ทิศเหนือ             ติดกับตำบลช่องสามหมอ

       ทิศใต้                 ติดกับตำบลนาเสียว

       ทิศตะวันออก       ติดกับตำบลบ้านโสก และตำบลโคกมั่งงอย

       ทิศตะวันตก        ติดเขตพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ

4. ลักษณะภูมิประเทศ

           พื้นที่ส่วนใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เป็นที่ราบสูงเชิงเขาและลาดต่ำลงเรื่อยๆ ทางด้านตะวันออก และบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม มีลำห้วยไหลผ่าน คือ ลำห้วยยาง  ลำห้วยไร่ เป็นต้น

5. แหล่งน้ำธรรมชาติ

           แบ่งเป็น 2ประเภท

         - แหล่งน้ำธรรมชาติผิวดิน

          ตำบลห้วยไร่มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญได้แก่ ลำห้วยยางลำห้วยไร่ ซึ่งไหลผ่านพื้นที่บางส่วนของตำบล  เป็นแหล่งน้ำสำรองใช้ในหน้าแล้ง

        - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

          ตำบลห้วยไร่มีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นคือ อ่างเก็บน้ำต่าง ๆ   ซึ่งเอื้อประโยชน์ทางการเกษตรกรรม   การอุปโภคและบริโภคของประชาชนในตำบล

6. ลักษณะการปกครอง

ตำบลห้วยไร่  แบ่งการปกครองออกเป็น  14 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่  1 บ้านห้วยไร่                 ผู้ใหญ่บ้าน                 นายคาน  วงษ์อามาตร

หมู่ที่  2 บ้านหนองไฮ               ผู้ใหญ่บ้าน                 นายทองคูณ  ญาติปลื้ม

หมู่ที่  3 บ้านโคกสง่า               ผู้ใหญ่บ้าน                  นายวีระ  ครองศรี

หมู่ที่  4 บ้านหลุบเพ็ก              ผู้ใหญ่บ้าน                  นายบุญทวี  ทาเพชร

หมู่ที่  5 บ้านโสกมูลนาค           ผู้ใหญ่บ้าน                  นายแสนคำ  อินนอก

หมู่ที่  6 บ้านโคกไม้งาม            ผู้ใหญ่บ้าน                  นางลาวัลย์  พิมพ์หนู

หมู่ที่  7 บ้านห้วยยาง               ผู้ใหญ่บ้าน                 นายอรุณ  อาพาส

หมู่ที่  8 บ้านดงเย็น                 กำนันตำบลห้วยไร่        นายสมาน  บุญโนนแต้

หมู่ที่  9 บ้านซับม่วงไข่             ผู้ใหญ่บ้าน                  นายสากล  นาคไธสง           

หมู่ที่  10 บ้านซับทอง              ผู้ใหญ่บ้าน                 นายอภิวัฒน์   แกมจินดา

หมู่ที่  11 บ้านประชาแสนสุข     ผู้ใหญ่บ้าน                  นายอรุณ  นานอก

หมู่ที่  12  บ้านห้วยยาง           ผู้ใหญ่บ้าน                  นายนิกร  คำภีระ

หมู่ที่  13  บ้านซับผักกูด          ผู้ใหญ่บ้าน                  นางศิริกานดา  เลิศอาวุธ

หมู่ที่  14  บ้านซับสมบูรณ์        ผู้ใหญ่บ้าน                  นายเซียม  อุบาลี    

 7. จำนวนประชากร  ตำบลห้วยไร่มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,100 ครัวเรือน และมีจำนวนประชากรของตำบลห้วยไร่รวม 5,596  คน โดย แบ่งเป็นเพศชาย 2,778 คน  และเป็นเพศหญิง 2,818 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)