องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

อำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

อำนาจหน้าที่ (มาตรฐานรหัส ๑๐๐๐)

          หน่วยตรวจสอบภายในมีอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ที่กำหนด ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ตามลักษณะของงานตรวจสอบภายใน (มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน รหัส ๒๑๐๐) กำหนดไว้ ดังนี้

          ๑. งานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services)

๑.๑ การกำกับดูแลที่ดีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ    หนังสือสั่งการฯ (มาตรฐานรหัส ๒๑๑๐)

๑.๒ การบริหารความเสี่ยง (มาตรฐานรหัส ๒๑๒๐)

๑.๓ การควบคุมภายใน (มาตรฐานรหัส ๒๑๓๐)

          ๒. งานบริการให้คำปรึกษา (Consulting Services)

๒.๑ การให้คำปรึกษา

๒.๒ การให้ข้อเสนอแนะ

          ทั้งนี้ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน หรือแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง