องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

บุคลากร

นางลักษณา  หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่


หน่วยตรวจสอบภายใน


นางจิราพร  สมานวงศ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ