องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต

ช่องทางที่ 1 - ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ช่องทางที่ 2 - ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 044-056-135

ช่องทางที่ 3 - ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ช่องทางที่ 4 - ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail ) : admin@huayraisao.go.th

ช่องทางที่ 5 - ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : ห้วยไร่ คอนสวรรค์

ช่องทางที่ 6 - ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.huayraisao.go.th โดยกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้