องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

E-service


 E-service
บริการประชาชน E-Service

ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตัวเอง (Self Service) ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยใช้หมายเลข บัตรประชาชน
ของผู้ปกครอง

ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ โดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

ระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ระบบกระดาน ถาม - ตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

ระบบ Facebook :  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่