องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

โครงสร้างองค์กร

                                                     
                                                      โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่