องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

บุคลากร

นางลักษณา  หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่


กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนายเจริญ ภานุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
พนักงานจ้าง
 
นางสาวศิริลักษณ์  อารมย์ดี
นางสาวเจนจิรา รอนศึก
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก