องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

บุคลากร

นางลักษณา หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่


กองช่าง
 นายสุเมธ คลังชำนาญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายโสธร ชาปัด นายเอกวิทย์ คลังจินดา
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานพนักงานจ้าง
   นายนิวัฒน์ ปัฎชามูล    
  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า