องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

บุคลากร


นางลักษณา หิรัญวรรณ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่


สำนักปลัด

นายเจริญ  ภานุมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 นางสาววรสา  คาดสนิท
 นางสาววรุณี  ชุ่มนาเสียว
 นายอรรณพ  สุวรรณกลาง
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 
 
นายปกรณ์ กันหา นางพิฬิชา วิชาจารย์ นางสาวจันทิมา ต่อติด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นักสังคมสงเคราะหชำนาญการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายเทพพนม ปาเป้า นายธวัชชัย  ฉลองภูมิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


พนักงานจ้าง
   
นางพิณทอง รอญยุทธ  นายสนิท  เวียงอินทร์ นายชัยญา  โชคเหมาะ
เจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

นางสาวพัชรินทร์  หงษ์วิเศษ
นางสาวธนพร  เจริญจิต นางสาวจันทร์ทิมา ทองแสง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน แม่บ้าน
   
นายวะตะ ช่อสุวรรณ
นายถาวร  นารี
นายณัฐวุฒิ  ทาเพชร
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ ยาม