องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

สมาชิกสภา อบต.นายอรุณ  อาพาส

ประธานสภา
 
นางรัชนี  ผดุงโชค นางลักษณา  หิรัญวรรณ
รองประธานสภา เลขานุการสภา
   

นายชาติชาย  จันทร์แปลง
นางรัชนี  ผดุงโชค
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
   
นายวัชรพล  แนวพัชรพันธ์
นางพรรณพิไล  ปลูกชาลี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
   

นายวินัย  งามประเสริฐ
นางอุมาพร  อันไขหน้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
   
นายอรุณ  อาพาส
นายวาท  หมู่โยธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
   
นายสมจิตร  หงษ์วิเศษ
นางวิริญดา  ทวีเงิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
   
นายสายัณห์  หงษ์วิเศษ
นายสมจิตร  หงษ์วิไล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
นางสาวเจนจิรา  ชื่นนาเสียว นางสาวอารยา  กำเนิดบุญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14