องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huayraisao.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร

นายนรากร  แน่นอุดร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
📞  063-0137190
 
นายบุญกอง  ญาติพร้อม
นางเข็มทอง  หงษ์วิเศษ
 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 📞  090-9959428 📞  064-4795367

นายนิพนธ์  ศรีชัยภูมิ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
📞  092-6907611