วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับทอง หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุบเพ็ก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง