วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยางเดือน พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
ซื้อเวชภัณฑ์และยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
ซื้อต้นไม้ โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง