วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 12 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาเครื่องขยายเสียงประจำกองอำนวยการและสนามกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 มดแดงเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านจริยธรรมและการยกย่องบุคคลต้นแบบของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยไร่ และผู้นำชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2562
ซื้อชุดของรางวัล โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 , หมู่ที่ 14 บ้านซับผักกูด,บ้านซับสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง