วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CV-19) ระลอกใหม่ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างโครงการงานรื้อถอนและขนย้ายโครงสร้างประปาถังสูง พร้อมติดตั้งระบบฯ หมู่ที่ ๔ บ้านหลุบเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อเจลแอลกอฮอล์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและแก้ไขสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ (cv ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคตามฤดูกาลและแก้ไขสถานการณ์การเกิดการระบาดของโรคติดต่อ (cv ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ค. 2564
ซื้อทรายอะเบท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๑ โรงเรียน เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง