วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๑ สายบ้านซับทอง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  ส.ค. 2564
ซื้อชุดทำน้ำยาซักผ้า โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยยาง หมู่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ทำงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านประชาแสนสุข หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับทอง หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง