วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ. 140-01 สายบ้านซับทอง-บ้านหนองไฮ ช่วงที่ 2 บ้านซับทอง หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มิ.ย. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ชย.ถ. 140-004 สายบ้านซับสมบูรณ์-บ้านโคกสง่า ช่วงบ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 9961 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 8622 ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซับผักกูด-ดงเย็น หมู่ 13 บ้านซับผักกูด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทิศใต้หมู่บ้าน หมู่ 12 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านซับม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2561
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้าน หมู่ 11 บ้านประชาแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง