วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมุทร ศรีชัยภูมิ หมู่ที่ 2 บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการงานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าซับทอง (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านซับทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ 5 บ้านโสกมูลนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบ้าน(ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านหลุบเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง (เดือนกรกฎาคม 2561-เดือนกันยายน 2561) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ระหว่างเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง