วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับสแตนเลสอเนกประสงค์ จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ หน่วยงาน ๔ งานบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
เช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมการดูแลรักษา เดือน กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CV-๑๙) บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
ซื้อถุงยังชีพ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (CV-๑๙) บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง