วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายกลางบ้าน)หมู่ที่ ๕ บ้านโสกมูลนาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อร้าง ซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ ๒) บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านประชาแสนสุข หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยาง (ตอนล่าง) บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง