วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ
13  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑kVA จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โทรทัศน์สี LED Smart TV ขนาด ๔๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
ซื้อซื้อชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน สิงหาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หมู่ที่ ๔ บ้านหลุบเพ็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง