วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์โดยสาร โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ ผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภา ฯ อบต.ห้วยไร่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๑๒ บ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง