วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.และวางท่อระบายน้ำ คสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไฮ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร สายถนนลาดยาง ชย.๒๐๑-โคกไม้งามหมู่ที่ ๘ บ้านดงเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายรอบบ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านซับทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนงานอุทกภัยภายในเขตตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2562
จ้างโครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง