วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึง ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายกกหมาก บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.๑๔๐-๐๑ สายบ้านซับทอง - บ้านหนองไฮ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไร่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  มิ.ย. 2563
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ wi-fi สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อทรายอะเบท โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง