วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกไม้งาม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการงานซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อนการเกษตร ภายในตำบลห้วยไร่ (จำนวน ๓ สายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างโครงการงานก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านซับม่วงไข่ หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านโคกไม้งาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถแทรกเตอร์โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2563
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง