วันที่
ชื่อเรื่อง
19  พ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมงานอุทกภัยภายในตำบลห้วยไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2564
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลห้วยไร่ จำนวน ๕ โรงเรียน และสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านประชาแสนสุข-บ้านโสกหาด (ช่วงที่ ๒) กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีคัดเลือก
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟฟ้าและวิทยุ กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๒๐๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ กองการศึกษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดเครื่องแบบ อปพร. จำนวน ๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง