องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การควบคุมภายใน
การจัดการระบบสารสนเทศภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
       . หลักการและเหตุผล
                   ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี...
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม...
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ปลูกต้น...
  โครงการ ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลค...
  โครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปี 25๖๐
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ และการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหต...
  โครงการกิจกรรมของดีตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2560
  กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
  โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่...
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน

  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านโคกไม้งาม
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านโคกไม้งามได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และการให้ความรู้ในการดูแลสุข...
  โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังบ้านห้วยยาง ม.12
      
  กิจกรรมควบคุมโรคมือเท้าปาก โรงเรียนบ้านห้วยยาง
      
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้