องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  กิจกรรม วัน อปพร.ประจำปี ๒๕๖๑
  การป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน
  การป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควัน

 21 มี.ค. 2561 การเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอัคคีภัยในเคหสถาน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน และสถานประกอบก...
21 มี.ค. 2561 การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย
21 มี.ค. 2561 สถานการณ์ไฟป่า ปี ๒๕๖๑
19 มี.ค. 2561 ประกาศเกณฑ์การให้คะแนนประวัติการรับราชการ
9 ก.พ. 2561 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561
22 ส.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนน คสล. โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับทอง-บ้านหนองไ...
22 ส.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนน คสล. โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยยาง ม.12-บ้านห้ว...
20 มี.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256...
3 ก.พ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256...
1 ธ.ค. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556