องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การติดตามและประเมินผล
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
กองทุน สปสช.ตำบลห้วยไร่
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การควบคุมภายใน
การจัดการระบบสารสนเทศภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
ข้อบัญญัติ อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
สรรเสริญพระบารมี รัชกาลที่ 10
[ ดูทั้งหมด ]
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556
กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้
       โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
 กิจกรรม ปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้  
วัตถุประสงค์
     ...
 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน กิจกรรม ปลูกต้น...
  โครงการ ฝึกซ้อมแผนสาธารณภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลค...
  โครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปี 25๖๐
  กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการ จัดทำแผนเผชิญเหตุ และการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหต...
  โครงการกิจกรรมของดีตำบลห้วยไร่ ประจำปี 2560
  กิจกรรมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2560
  โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่...
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่ประชาชน
  การมอบบ้านประชารัฐตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่...

  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านโคกไม้งาม
       มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุบ้านโคกไม้งามได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และการให้ความรู้ในการดูแลสุข...
  โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังบ้านห้วยยาง ม.12
      
  กิจกรรมควบคุมโรคมือเท้าปาก โรงเรียนบ้านห้วยยาง
      
   
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.