องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.huayraisao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ร่วมปลูกป่าเพื่อคืนป่าต้นน้ำโล่ใหญ่....
  กิจกรรมโครงการการเฝ้าระวังโรค มือ เท้า ปาก และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กิจกรรม วัน อปพร.ประจำปี ๒๕๖๑

 21 มิ.ย. 2561 ประการศรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น
1 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กรณีลงทะเบียนเมื่อเดือนเมษายน 256...
1 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ.2561 (แก้ไขประกาศ)
18 เม.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี พ.ศ.2561
11 เม.ย. 2561 การป้องกันการเกิดอุบัตเหตุทางการจราจร
22 ส.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนน คสล. โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านซับทอง-บ้านหนองไ...
22 ส.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมซ่อมถนน คสล. โดยวิธีปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยยาง ม.12-บ้านห้ว...
20 มี.ค. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256...
3 ก.พ. 2560 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256...
1 ธ.ค. 2559 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2560
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
สำรวจความคิดเห็นของการใช้งานเว็บไซต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 04 กันยายน 2556